Religiös litteratur

Religiös litteratur

Den kristna religiösa litteraturen var förr i tiden en genre som länge var dominerande bland litteratur för barn. Barnen sågs på den här tiden som syndiga liksom resten av människosläktet, då de liksom vuxna hade del av arvssynden. Den här synen på barnet är i stark kontrast mot romantikens syn på barnet som oskyldigt och i förbindelse med det Gudomliga.

Litteratur riktad till barn var starkt förknippad med uppfostran, och barnen skulle genom den lära sig berättelser ur Bibeln, psalmer och böner. Martin Luthers lilla katekes från 1529 var tänkt som en bok att använda i hemmet, och kombinerades senare med psalmer för att lära människorna den rätta kristna läran. I katekesen fanns både frågor om Gud och den kristna läran och dess svar, och vid prästens husförhör förhördes både barn och vuxna som skulle lära sig svaren utantill. Vid mitten av 1800-talet minskade husförhörens roll när söndagsskolorna infördes. Som lärobok avskaffades Luthers katekes år 1919 i Sverige. I läseböckerna för folkskolan fanns det dock fortfarande många religiösa uppfostringsberättelser.

Att barn dör förekommer ofta i äldre religiös barnlitteratur, men döden skildras som vacker då barnet kommer till himlen och får frid. En känd sådan här bok var A Token for Children från 1671. Boken innehåller tretton berättelser om fromma barn mellan 2-14 år. Genom berättelserna skulle barnen lära sig att leva ett gott kristet liv och avhålla sig från synd.


Källor:
Nikolajeva, Maria (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund : Studentlitteratur
Hunt, Peter (1995). Children’s Literature. An Illustrated History. Oxford : Oxford University Press